Belangrijk!

Voordat u het contact formulier invult belt u mij eerst even op 035-5382951 of en wanneer ik u van dienst kan zijn.
Bij geen gehoor spreek u antwoordapparaat in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

 ECKHARDTBOUW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

Eckhardt Bouw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Eckhardt Bouw doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Eckhardtbouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Eckhardtbouw:

– uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vraagt (mondeling of schriftelijk) om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit -met uw uitdrukkelijke toestemming- nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zal respecteren.

Verantwoordelijk
Rene Eckhardt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid contact met Rene Eckhardt wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ECKHARDTBOUW  - Bouwkundig Bureau en Aannemingsbedrijf
Zevenend 26B
1251RN Laren

Tel: 035 5382951
e-mail: info@eckhardtbouw.nl


Welke persoonsgegevens verwerkt Eckhardt Bouw
- uw voor- en achternaam
- uw postcode en adres
- uw telefoonnummer vast en/of mobiel
- aard van de werkzaamheden

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Eckhardt Bouw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Verstrekken van de offerten.
– Het registreren van de gemaakte afspraken.
– Contact over (wijziging van) aanvang werkzaamheden.
– Factureren.